Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru ARPIDA, o.p.s.

• zajišťuje výchovu a vzdělávání (pedagogické prostředky uceleného systému rehabilitace) dětem, žákům a studentům s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením
• sdružuje mateřskou školu, základní školu, základní školu praktickou, základní školu speciální včetně rehabilitačního vzdělávacího programu, třídu přípravného stupně základní školy speciální, střední školu - dvouletou praktickou školu, školní družinu, speciálně pedagogické centrum, stanici zájmových činností a školní jídelnu.

V průběhu školní docházky jsou žáci zapojeni do Tranzitního programu  -  příprava a přechod dítěte a žáka s tělesným a kombinovaným postižením mezi jednotlivými školními a životními etapami.

Předškolní vzdělávání:

Mateřská škola při centru ARPIDA, o.p.s.

• je určena pro děti s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením zpravidla od tří let věku

• MŠ má dvě třídy a s dětmi je pracováno v menších skupinách 6-10 dětí, se kterými v každé třídě pracují dvě učitelky a pomocnice. Ty zároveň zajišťují i osobní asistenci pro děti nad 5 let věku.

• dětem je v MŠ věnována komplexní koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních  a léčebných (zejména LTV, ergoterapie, hydroterapie, atp.).

Aktuálně: V případě zájmu o zápis Vašeho dítěte do naší MŠ -  i v průběhu školního roku 2023/2024,  kontaktujte prosím:  paní  Šárka Břicháčková - pověřena řízením MŠ, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel: 385 777 019, mobil: 770 101 414. 

M1 M2

Základní vzdělávání:

Základní škola pro tělesně postižené (ZŠ)

• je určena pro žáky s tělesným, případně lehkým mentálním postižením
• dle rejstříku škol má kapacitu 52 žáků,  ve třídách je malý počet žáků, s nimiž pracuje více pedagogických pracovníků (zpravidla učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga). Tito pracovníci zajišťují též osobní asistenci.
• v souladu se školskou legislativou je pracováno dle ŠVP (školní vzdělávací program)
•  na základě povolení MŠMT ČR má škola celkem 10 ročníků  (ŠVP umožňuje rozložit učivo 1. ročníku do dvou let)
• koncepce základní školy (ŠVP) respektuje tendenci inkluze žáků tohoto vzdělávacího programu do hlavního vzdělávacího proudu, tedy do běžných škol v místě jejich bydliště (inkluzivní vzdělávání). V těch případech, kde není z objektivních důvodů inkluze možná, plní tento žák povinnou školní docházku i nadále v ZŠ při centru ARPIDA.

• žáci se v případě potřeby a doporučení poradenského zařízení vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu
• žákům je věnována komplexní koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních (osobní asistence), léčebných (zejména LTV, ergoterapie, hydroterapie, atp.) a pracovních.

Při výuce je důraz kladen na rozvoj ICT gramotnosti žáků – práce s interaktivní tabulí, iPady, tablety, 3D tiskárna, základy programování.

Základní škola speciální (ZŠS)

• je určena pro žáky s tělesným (motorickým), resp. s kombinovaným postižením
• ZŠS II díl (rehabilitační vzdělávací program) je určen pro žáky s těžkým kombinovaným postižením, s mentálními dispozicemi v rámci pásma středně těžké a těžké mentální retardace
• dle rejstříku škol má kapacitu 40 žáků
• ve třídách je malý počet žáků, s nimiž pracuje více pedagogických pracovníků (zpravidla učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga). K dispozici jsou též osobní asistenti
•  škola má v souladu se školskou legislativou deset ročníků
• žákům je věnována komplexní koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních (osobní asistence), léčebných (zejména LTV, ergoterapie, hydroterapie, atp.) a pracovních. 

Třída přípravného stupně základní školy speciální

• třída přípravného stupně ZŠS je určena pro děti s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením, které se připravují pro vzdělávání dle vzdělávacího programu základní školy speciální a dle rehabilitačního vzdělávacího programu základní školy speciální (středně těžké a těžké mentální postižení)
• je určen pro děti od 5 let věku, má celkem 3 ročníky a nezapočítává se do plnění povinné školní docházky
• dle rejstříku škol má přípravný stupeň celkovou kapacitu 8 dětí
• v přípravném stupni je pracováno s malým počtem dětí, s nimiž vždy pracuje více pedagogických pracovníků (zpravidla učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga). K dispozici jsou též osobní asistenti

• dětem je věnována individuální koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních (osobní asistence) a léčebných (zejména LTV, ergoterapie, péče klinického logopeda, hydroterapie, atp.).

 skoly2skoly1

Střední vzdělávání: 

Praktická škola jednoletá (PŠ)

• je určena pro žáky s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením, kteří absolvovali základní vzdělání v základní škole speciální

• ve třídách je pracováno s malým počtem žáků, s nimiž vždy pracuje více pedagogických pracovníků (zpravidla učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga). K dispozici jsou též osobní asistenti, resp. sociální pracovník
• činnost praktické školy jednoleté je účelně propojena s činností sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace (chráněné modelové bydlení při centru ARPIDA) a s ergodiagnostikou 
• žákům je věnována komplexní koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních (osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny), léčebných (zejména LTV, ergoterapie, péče klinického logopeda, hydroterapie, atp.)

Praktická škola dvouletá (PŠ)

• je určena pro žáky s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením, kteří absolvovali základní vzdělání v ZŠ - IVP, popřípadě základy vzdělání v základní škole speciální

• ve třídách je pracováno s malým počtem žáků, s nimiž vždy pracuje více pedagogických pracovníků (zpravidla učitel – speciální pedagog a asistent pedagoga). K dispozici jsou též osobní asistenti, resp. sociální pracovník
• činnost praktické školy dvouleté je účelně propojena s činností sociálně terapeutických dílen a sociální rehabilitace (chráněné modelové bydlení při centru ARPIDA) a s ergodiagnostikou 
• žákům je věnována komplexní koordinovaná péče v duchu uceleného systému rehabilitace - vedle prostředků pedagogických je zajištěna realizace prostředků sociálních (osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny), léčebných (zejména LTV, ergoterapie, péče klinického logopeda, hydroterapie, atp.)

• dle rejstříku škol má praktická škola  jednoletá  a dvouletá kapacitu 15 žáků

 Školská zařízení:

Speciálně pedagogické centrum (SPC)

• poradenské zařízení je určeno pro děti, žáky a studenty s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením z Jihočeského kraje
• odborná činnost SPC je zaměřena zejména na depistáž, diagnostickou, poradenskou, terapeutickou, metodickou, integrační a rehabilitační činnost, a to v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. v platném znění
• ve spolupráci s NZZ při centru ARPIDA realizuje též specifické formy terapie, jako je arteterapie, muzikoterapie, dramaterapie a účastní se i animoterapie
• odborný tým tvoří dětští psychologové, speciální pedagogové, arteterapeut, muzikoterapeut a sociální pracovník
• odborný tým  SPC koordinuje svou činnost a úzce spolupracuje s pracovníky Nestátního zdravotnického zařízení při centru ARPIDA, kde jsou k dispozici dětský neurolog, rehabilitační lékař, pediatr, ortoped, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, kliničtí logopedi a další odborníci (viz zdravotnictví)

Školní družina (ŠD)

• je určena pro žáky škol při centru ARPIDA, kteří splňují podmínky pro přijetí do školní družiny – viz provozní řád školní družiny
• dle rejstříku škol a školských zařízení má školní družina kapacitu 60 žáků
• činnost školní družiny je integrální součástí uceleného systému rehabilitace 

Stanice zájmových činností (SZČ)

• zajišťuje činnost zájmových útvarů pracujících v centru ARPIDA v průběhu školního roku

• zajišťuje jednorázové zájmové akce v průběhu roku určené zejména pro klienty centra ARPIDA (např. mikulášská besídka, vánoční tradice, dětský karneval, velikonoční tradice, den dětí, atp.)

• zajišťuje prázdninové tábor pro klienty centra ARPIDA – letní tábor pro děti s tělesným a kombinovaným postižením, psychorehabilitační tábor pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiče.

 

 Školní jídelna (ŠJ)

• zajišťuje kvalitní denní stravování dětí mateřské školy a žáků základních škol a střední školy při centru ARPIDA
• zajištěno je tak vaření a výdej obědů a dále dopoledních i odpoledních svačin

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz