logo krajJ

Centrum ARPIDA poskytuje sociální službu Sociálně terapeutické dílny, a to v období od 1.1.2023 do 31.12.2025 v rámci realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI“, registrační číslo CZ.03.2.01/0.0/22_003/0000174. Tento projekt byl schválen usnesením Zastupitelstva kraje č. 405/2022/ZK-23 v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus. Celková výše dotace na celé období realizace činí 8 186 400,- Kč. Cílem projektu je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje. Za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu budou tak podpořeny osoby se zdravotním postižením. Více informací na http://ip.kraj-jihocesky.cz/

 

Informační leták o službě zde.

 

Poslání:

Podporujeme rozvoj pracovních dovedností a běžný způsob života dospělých osob se zdravotním postižením.

 

Komu je služba určena:

Služba je poskytována osobám s tělesným, lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 18-50 let, které

 • jsou motivované k získávání, udržování a rozvoji pracovních návyků a dovedností a dosažení dalších cílů sociální služby,
 • jsou schopny v přiměřeném rozsahu zapojení do pracovních činností a spolupráce v kolektivu,
 • jsou v potřebné míře soběstačné a samostatné bez nutnosti přijímání významných technických, prostorových, organizačních a personálních omezení a režimových opatření v místě poskytování sociální služby,

nebo existuje oprávněný předpoklad, že výše uvedenou charakteristiku mohou naplnit v průběhu adaptačního období poskytování sociální služby.

Služba nemůže být poskytována osobám s verbálně nebo fyzicky agresivním chováním a závažným duševním onemocněním.  

Horní věková hranice je vymezena jako nejvyšší možný věk, ve kterém je ještě možné zahájit poskytování sociální služby. Následné poskytování služby starším uživatelům, je závislé na vyhodnocení, zda trvá nepříznivá sociální situace uživatele, zda uživatel stále naplňuje charakteristiku cílové skupiny a zda neexistuje jiná, vhodnější sociální služba mimo centrum ARPIDA, kterou by uživatel mohl využít.
 
V případě, že to prostorová, personální a organizační kapacita sociální služby umožňuje, lze s využitím fakultativní služby „Zajištění individuální pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu“ sociální službu poskytovat výjimečně také velmi motivovaným zájemcům, jejichž potřebná podpora zejména v oblasti péče o vlastní osobu v míře a rozsahu přesahuje rámec sociálně terapeutických dílen a jejich základních činností vymezených příslušnými právními předpisy a jejich zdravotní stav a míra tělesného postižení jinak neumožňují využití sociálně terapeutických dílen. Zároveň však platí, že tato možnost je využitá pouze tehdy, není-li to v rozporu s posláním a cíli sociálně terapeutické dílny, zejména pak s deklarovanou podporou rozvoje pracovních dovedností a cílem udržovat a posilovat sociální schopnosti a dovednosti uživatele za účelem dosažení jeho větší samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti. 

 

Cíle služby:

Uživatel služby

 • získá, udržuje a rozvíjí své pracovní návyky a dovednosti a profesní kvalifikaci.
 • má dostatek příležitostí zapojit se do vhodných a různorodých pracovních činností.
 • se účastní práce také v běžném nebo přizpůsobeném pracovním provozu mimo prostor centra Arpida. 
 • se cítí užitečný a potřebný, má možnost poznat výsledky své práce a využít je.
 • je v maximální možné míře samostatný a soběstačný, umí se se rozhodovat, je odpovědný, chápe a naplňuje své povinnosti a svá práva.
 • má příležitosti a je podporován a motivován k vhodnému a účelnému pracovnímu začlenění na běžný nebo chráněný trh práce.
 • se účastní společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí a aktivit, smysluplně využívá svůj volný čas a začleňuje se do běžného života vrstevníků a komunity. 

 

Popis sociální služby:

Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora vytváření, obnovy, udržování a zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, a to s ohledem na schopnosti, přání a dlouhodobé cíle uživatelů služby specifikované v „Individuálním plánu spolupráce“.  Součástí služby je také nácvik a zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost, udržování osobní hygieny, pozornost je věnována rozvíjení schopností uživatelů v oblasti kognitivní, senzorické, motorické a sociální.

Přirozenou součástí poskytování sociální služby je také tzv. „návazná podpora“ klienta, která ho s ohledem na jeho individuální potřeby, možnosti a přání motivuje a podporuje ve využívání sociálních služeb, aktivit a dalších příležitostí zvyšujících míru sociální a pracovní integrace mimo působnost nebo v rámci komplexu poskytovaných služeb a aktivit centra Arpida.

 

Náplň činností uživatelů sociálně terapeutických dílen:

 • nácvik a provádění zahradnických prací (péče o květiny v atriu, péče, údržba a úprava zeleně, sečení a hrabání trávy, ošetřování dřevin a květin v areálu centra ARPIDA),

 • nácvik a provádění pomocných práce v areálu hipoterapie - pomocné práce (pomoc při péči o koně, údržba hipodromu a okolí areálu stájí, drobné úklidy atp.),

 • nácvik a provádění úklidových prací (vysávání koberce u vchodu do centra ARPIDA, odklízení sněhu, pomoc s udržováním pořádku v okolí),

 • nácvik a provádění pomocných prací při úpravě a udržování vnitřních i vnějších prostor areálu centra ARPIDA a sociálně terapeutických dílen (drobné údržbářské a opravárenské práce, pomoc při přípravě společenských a kulturních akcí pořádaných centrem ARPIDA), včetně „vlastních projektů uživatelů“ (výsadba skalky, tvorba betlému, péče o kompost, pěstování česneku apod.),

 • nácvik a provádění pomocných prací v prádelně centra Arpida (věšení prádla, žehlení, roznesení čistého prádla, drobné úklidy atp.),

 • nácvik a provádění pomocných prací při zajištění zdravotnických terapií v centru Arpida (např. vodoléčba),

 • nácvik a provádění drobných kompletačních a rukodělných činností,

 • nácvik a provádění pracovních činností v potravinářství (pečení, vaření, příprava studených pokrmů),

 • nácvik a provádění pracovních činností v prostředí „běžných“ firem, organizací a institucí (např. kavárna Horká vana, dílna na rozebírání elektrospotřebičů a součástek 1. sociálního družstva Vlna),

 • účast na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích v centru ARPIDA i mimo něj,

 • realizace exkurzí zaměřených na pracovní činnosti na chráněném nebo otevřeném trhu práce,

 • realizace motivačních, zážitkových a relaxačních programů a pobytů.

 

Forma poskytování sociální služby:

Služba sociálně terapeutické dílny je v centru Arpida poskytována ambulantní formou.

 

Místa poskytování sociální služby:

Služba je poskytována na dvou místech:

1) dílna Arpida, U Hvízdala 9, České Budějovice. Moderní areál centra je snadno dostupný prostředky osobní dopravy i městské hromadné dopravy (MHD č. 9, 14, 15 – nejbližší zastávky u centra ARPIDA jsou „U Hvízdala“ a „Vltava“ – některé spoje jsou v určitých intervalech bezbariérové - viz jízdní řády MHD). Služby sociálně terapeutické dílny jsou realizovány v moderním bezbariérovém objektu centra ARPIDA – vytvořená víceúčelová společenská místnost s PC, šatnou, sociálním zařízením a kuchyňkou. Odborné činnosti jsou poskytovány v pracovnách odborných zaměstnanců centra Arpida. 

2) dílna Hirzova, Hirzova 10, České Budějovice. Nebytový bezbariérový prostor o celkové výměře 50 m2 se zázemím (WC, koupelna) členěný do 2 průchozích místností se samostatnými vchody. Dostupný prostředky osobní dopravy i městské hromadné dopravy (MHD č. 9, 14, 15, 5 – nejbližší zastávky „U Výměníku“ a „Vltava střed“.

 

Čas poskytování sociální služby:

Poskytování sociální služby je zajištěno v pracovních dnech po celý kalendářní rok (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů) 
 • v dílně Hirzova pondělí až pátek od 7:00 do 12:30 hod.
 • v dílně Arpida pondělí až čtvrtek od 7.00 do 15.30 hod. a v pátek od 7:00 do 13:00 hod.  

 

Úhrada za sociální službu:

Služby sociálně terapeutických dílen jsou poskytovány bez úhrady s výjimkou stravování a fakultativních služeb (doprava, využití bazénu, zajištění individuální pomoci při zvládání úkonů péče o vlastní osobu). Ceny za stravování a fakultativní služby se řídí platným sazebníkem těchto služeb, viz www.arpida.cz.

 

Bližší informace Vám poskytnou:

Mgr. Jan Šesták, Ph.D. - sociální pracovník 385 777 072, 603 265 491, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bc. Božena Sukdolová, vedoucí sociálně terapeutických dílen, tel.: 385 777 071, 603 715 714, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dokumenty ke stažení:

Základní prohlášení organizace

Informační leták o službě

Popis realizace poskytování služby (včetně způsobu podání žádosti a uzavření smlouvy)

Žádost o poskytování sociální služby

Ceník služeb

Vzor smlouvy o poskytování sociální služby

 

  

 

 

 

 

 

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz