Informační leták o sociální rehabilitaci ke stažení zde.

 

Poslání:

Podporujeme rozvoj sociálních dovedností, samostatný, nezávislý a soběstačný způsob života dospělých osob se zdravotním postižením uprostřed běžné společnosti.

 

Cílová skupina:

 • osoby s tělesným, mentálním (lehkým až středně těžkým) nebo kombinovaným postižením ve věku od 16 let do 40 let,
 • sociální služba je vhodná především pro studenty Praktické školy dvouleté a uživatele sociálně terapeutické dílny centra ARPIDA,
 • sociální služba není poskytována osobám s převažujícím psychiatrickým onemocněním, osobám s agresivním chováním (které ohrožují sebe nebo své okolí).

 

Cíle:

Uživatel služby

 • získá, udržuje a rozvíjí své funkční a sociální dovednosti a sebeobsluhu.
 • je v maximální možné míře samostatný, nezávislý a soběstačný, umí se se rozhodovat, je odpovědný, chápe a naplňuje své povinnosti a svá práva.
 • se účastní společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí a aktivit, smysluplně využívá svůj volný čas a začleňuje se do běžného života vrstevníků a komunity.

 

Realizace služby dle zákona o sociálních službách:

V rámci sociální rehabilitace zajišťuje centrum Arpida, o.s. v souladu se zákonem o sociálních službách tyto základní činnosti:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, vedení k soběstačnosti a k dalším činnostem směřujícím k sociálnímu začleňování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Popis sociální služby:

Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatele služby prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných činností, rozvojem a posilováním schopností, dovedností a návyků uživatele, a to s ohledem na schopnosti, přání a dlouhodobé cíle uživatelů služby specifikované v „Individuálním plánu spolupráce“. Nácvik je rozdělen do tří ucelených tématických cílů:

1. Bezpečně se pohybuji po městě.

2. Poradím si v domácnosti.

3. Umím se správně chovat a mluvit s ostatními.

Podpora je realizována individuálně nebo ve skupině 2 – 5 uživatelů.

Přirozenou součástí poskytování sociální služby je také tzv. „návazná podpora“ klienta, která ho s ohledem na jeho individuální potřeby, možnosti a přání motivuje a podporuje ve využívání sociálních služeb, aktivit a dalších příležitostí zvyšujících míru sociální a pracovní integrace mimo působnost nebo v rámci komplexu poskytovaných služeb a aktivit centra Arpida.

Sociální rehabilitace realizuje také tzv. Integrační program pro studenty Praktické školy jednoleté a dvouleté v centru ARPIDA, který podporuje studenta v přechodu mezi školou a dalším dospělým životem (mimo centrum ARPIDA). Jedním z možných výsledků Integračního programu může být například i účast uživatele v projektu Spolu do života.

 

Náplň činností uživatelů sociální rehabilitace:

 • nácvik péče o domácnost (příprava pokrmů, úklid domácnosti, nácvik nakupování - hospodaření s penězi, učení hodnoty peněz, nácvik obsluhy běžných zařízení a domácích spotřebičů, péče o oděvy, praní ložního a osobního prádla, žehlení, chod kuchyně, vaření, atp.),
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu (hygiena, oblékání atp.),
 • nácvik samostatného pohybu (orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky),
 • nácvik vyřizování osobních a úředních záležitostí (úřad, pošta, lékař, telefonování atp.),
 • nácvik způsobu chování v běžných sociálních situacích,
 • nácvik komunikačních dovedností,
 • nácvik obsluhy a využívání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 • nácvik počítačové gramotnosti (email, internet, FB),
 • udržování a rozvíjení bazálních vědomostí a dovedností (čtení, psaní, počítání, všeobecný přehled),
 • podpora při hledání pracovního uplatnění,
 • účast na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích v centru ARPIDA, návštěva kulturních akcí a realizace aktivizačních činností mimo centrum ARPIDA (kino, divadlo, koncert, výstava, kavárna),
 • realizace aktivizačních činností (výtvarné, hudební, dramatické, rukodělné),
 • realizace motivačních, zážitkových a relaxačních programů a pobytů,
 • možnost poradenství týkající se bezbariérových úprav prostředí, podávání informací o možnostech získávání a výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně testování a doporučení jejich vhodnosti.

 

Forma poskytování sociální služby:

Služba sociální rehabilitace je v centru Arpida poskytována ambulantní a terénní formou.

 

Místo poskytování sociální služby:

Služba je ambulantně poskytována v prostorech centra Arpida, U Hvízdala 9, České Budějovice. Moderní areál centra je snadno dostupný prostředky osobní dopravy i městské hromadné dopravy (MHD č. 9, 14, 15 – nejbližší zastávky u centra ARPIDA jsou „U Hvízdala“ a „Vltava“ – některé spoje jsou v určitých intervalech bezbariérové - viz jízdní řády MHD). Sociální rehabilitace je realizovaná v samostatném objektu v areálu centra Arpida,o.s. v tzv. „modelovém bydlení“, kde je k dispozici jeden moderně vybavený cvičný bezbariérový byt. Další návazné služby jsou zajišťovány v moderním bezbariérovém objektu centra Arpida, o.s. Odborné činnosti jsou poskytovány v pracovnách odborných zaměstnanců centra Arpida.

Pro potřeby nácviku dovedností v reálném prostředí (město, domácnost, úřad apod.) je využívána terénní forma sociální služby.

 

Čas poskytování sociální služby:

Poskytování sociální služby je zajištěno v ambulantní formě v pracovních dnech pondělí - pátek od 7.00 hod. do 16.00 hod. po celý kalendářní rok (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů), v terénní formě pondělí - pátek od 7:00 hod. do 15:30 hod.

 

Úhrada za sociální službu:

Služba sociální rehabilitace je poskytována bez úhrady s výjimkou stravování a fakultativních služeb. Ceny za stravování a fakultativní služby se řídí platným sazebníkem těchto služeb, viz www.arpida.cz. 

 

Bližší informace Vám poskytnou:

Mgr. Jan Šesták, Ph.D., sociální pracovník, tel.: 385 777 072, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Iveta Svitáková, vedoucí sociální rehabilitace, tel.: 601 395 521, 385 777 069, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dokumenty ke stažení:

Základní prohlášení organizace

Popis realizace sociální rehabilitace(včetně způsobu podání žádosti a uzavření smlouvy)

Informační leták o sociální rehabilitaci

Žádost o poskytování sociální služby

Ceník služeb

 

  

  

 


 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary   borovka   bosch logo res 340x111   anauk

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz