Poslání:

Podporujeme rozvoj sociálních dovedností, samostatný, nezávislý a soběstačný způsob života osob se zdravotním postižením uprostřed běžné společnosti.

 

Cílová skupina:

Sociální rehabilitace je poskytována osobám s tělesným, lehkým až středně těžkým mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku 7-50 let, které:

 • jsou motivované k získávání funkčních a sociálních dovedností, zvyšování soběstačnosti, rozvoji sebeobsluhy a dosažení dalších cílů sociální rehabilitace,
 • jsou připravené poskytnutou podporu a získané dovednosti využívat v běžném životě ve svém přirozeném sociálním prostředí.

Služba nemůže být poskytována osobám s verbálně nebo fyzicky agresivním chováním a závažným duševním onemocněním. 

 

Cíle:

Uživatel služby

 • získá, udržuje a rozvíjí své funkční a sociální dovednosti a sebeobsluhu.
 • je v maximální možné míře samostatný, nezávislý a soběstačný, umí se se rozhodovat, je odpovědný, chápe a naplňuje své povinnosti a svá práva.
 • se účastní společenských, kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí a aktivit, smysluplně využívá svůj volný čas a začleňuje se do běžného života vrstevníků a komunity.

 

Realizace služby dle zákona o sociálních službách:

V rámci sociální rehabilitace zajišťuje centrum Arpida, o.s. v souladu se zákonem o sociálních službách tyto základní činnosti:

 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, vedení k soběstačnosti a k dalším činnostem směřujícím k sociálnímu začleňování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Popis sociální služby:

Podpora je realizována individuálně nebo ve skupině 2 – 5 uživatelů.

Služba je koncipována jako dlouhodobá a pravidelná podpora samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti uživatele služby prostřednictvím nácviku a uskutečňování běžných, pro samostatný život nezbytných činností, rozvojem a posilováním schopností, dovedností a návyků uživatele, a to s ohledem na schopnosti, přání a dlouhodobé cíle uživatelů služby specifikované v „Individuálním plánu spolupráce“. Zahrnuje zejména:

Individuální nácvik:nácvik soběstačnosti, sebeobsluhy a samostatnosti, potřebných dovedností a schopností pro zvládání péče o vlastní osobu a kontakt se společenským prostředím, rozdělen do tří ucelených tematických cílů (Bezpečně se pohybuji po městě; Poradím si v domácnosti; Umím se správně chovat a mluvit s ostatními);

Trivium: aktivizace a upevňování získaných dovedností;

Integrační program: zaměřený na podporu přechodu uživatele ze školního prostředí do dospělého života;

Průvodce: podpora a informace uživatelům (včetně uživatelů ve věku od 7 do 18 let) při zajištění získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, zprostředkování návazných (zdravotních, rehabilitačních, vzdělávacích a sociálních) služeb;

Samostatné bydlení: individuálně sestavená podpora uživatele v jeho možnostech, schopnostech a dovednostech umožňující v dospělosti bydlení bez rodičů (vice ZDE);

Vztahy a intimita: vyžádaná, profesionální a odborná podpora dospělých uživatelů v oblasti vztahů a sexuality ve formě osvěty nebo intervence.

Přirozenou součástí poskytování sociální služby je také tzv. „návazná podpora“ klienta, která ho s ohledem na jeho individuální potřeby, možnosti a přání motivuje a podporuje ve využívání sociálních služeb, aktivit a dalších příležitostí zvyšujících míru sociální a pracovní integrace mimo působnost nebo v rámci komplexu poskytovaných služeb a aktivit centra Arpida.

Sociální rehabilitace spolupracuje s Praktickou školou jednoletou a dvouletou v centru ARPIDA na realizaci tzv. "Tranzitního programu" určeného pro žáky posledních ročníků školy. Program je podporuje v přechodu mezi školou a dalším dospělým životem (mimo centrum ARPIDA). Jedním z možných výsledků Integračního programu může být například i účast uživatele v projektu Spolu do života.

 

Náplň činností uživatelů sociální rehabilitace:

 • nácvik péče o domácnost (příprava pokrmů, úklid domácnosti, nácvik nakupování - hospodaření s penězi, učení hodnoty peněz, nácvik obsluhy běžných zařízení a domácích spotřebičů, péče o oděvy, praní ložního a osobního prádla, žehlení, chod kuchyně, vaření, atp.),
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu (hygiena, oblékání atp.),
 • nácvik samostatného pohybu (orientace ve vnitřním i venkovním prostoru, nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky),
 • nácvik vyřizování osobních a úředních záležitostí (úřad, pošta, lékař, telefonování atp.),
 • nácvik způsobu chování v běžných sociálních situacích,
 • nácvik komunikačních dovedností,
 • nácvik obsluhy a využívání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
 • nácvik počítačové gramotnosti (email, internet, FB),
 • udržování a rozvíjení bazálních vědomostí a dovedností (čtení, psaní, počítání, všeobecný přehled),
 • podpora při hledání pracovního uplatnění,
 • podpora při vyhledávání a využití příležitostí pro pracovní uplatnění a samostatné bydlení,
 • účast na kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích v centru ARPIDA, návštěva kulturních akcí a realizace aktivizačních činností mimo centrum ARPIDA (kino, divadlo, koncert, výstava, kavárna),
 • realizace aktivizačních činností (výtvarné, hudební, dramatické, rukodělné),
 • realizace motivačních, zážitkových a relaxačních programů a pobytů,
 • možnost poradenství týkající se bezbariérových úprav prostředí, podávání informací o možnostech získávání a výběru rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, včetně testování a doporučení jejich vhodnosti.

 

Forma poskytování sociální služby:

Služba sociální rehabilitace je v centru Arpida poskytována ambulantní a terénní formou.

 

Místo poskytování sociální služby:

Služba je ambulantně poskytována v prostorech centra Arpida, U Hvízdala 9, České Budějovice. Moderní areál centra je snadno dostupný prostředky osobní dopravy i městské hromadné dopravy (MHD č. 9, 14, 15 – nejbližší zastávky u centra ARPIDA jsou „U Hvízdala“ a „Vltava“ – některé spoje jsou v určitých intervalech bezbariérové - viz jízdní řády MHD). Sociální rehabilitace je realizovaná v samostatném objektu v areálu centra Arpida,o.s. v tzv. „modelovém bydlení“, kde je k dispozici jeden moderně vybavený cvičný bezbariérový byt. Další návazné služby jsou zajišťovány v moderním bezbariérovém objektu centra Arpida, o.s. Odborné činnosti jsou poskytovány v pracovnách odborných zaměstnanců centra Arpida.

Pro potřeby nácviku dovedností v reálném prostředí (město, domácnost, úřad apod.) je využívána terénní forma sociální služby. Územní působnost služby je určena na území města České Budějovice (výjimečně i na území bezprostředně přilehlých obcí dostupných systémem MHD města České Budějovice).  

 

Čas poskytování sociální služby:

Poskytování sociální služby je zajištěno v ambulantní formě v pracovních dnech pondělí - pátek od 7.00 hod. do 16.00 hod. po celý kalendářní rok (s výjimkou přerušení poskytování sociální služby z technických důvodů), v terénní formě pondělí - pátek od 7:00 hod. do 15:30 hod.

 

Úhrada za sociální službu:

Služba sociální rehabilitace je poskytována bez úhrady s výjimkou stravování a fakultativních služeb. Ceny za stravování a fakultativní služby se řídí platným sazebníkem těchto služeb, viz www.arpida.cz. 

 

Bližší informace Vám poskytnou:

Mgr. Jan Šesták, Ph.D., sociální pracovník, tel.: 385 777 072, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Iveta Svitáková, vedoucí sociální rehabilitace, tel.: 601 395 521, 385 777 069, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Dokumenty ke stažení:

Základní prohlášení organizace

Popis realizace poskytování sociální služby (včetně způsobu podání žádosti a uzavření smlouvy)

Informační leták o sociální rehabilitaci

Žádost o poskytování sociální služby

Ceník služeb

Vzor smlouvy o poskytování sociální služby

 

  

  

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz