×

Oznámení

Lack of access rights - File 'http:/res-geo.cdn.office.net/assets/mail/file-icon/png/docx_16x16.png'

Všichni uživatelé služeb centra ARPIDA mají právo podat stížnost, podnět či připomínku na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb a dále mají právo na vyšetření oprávněných připomínek ke kvalitě poskytovaných sociálních služeb, aniž by tím byli nějakým způsobem sami ohroženi.

 

Pojem stížnost a podnět (připomínka)

 • Stížností se rozumí projev nespokojenosti uživatele nebo jiné osoby s poskytovanou sociální či jinou službou, zejména pokud porušuje jeho práva.

 • Podnětem či připomínkou se rozumí připomínka uživatele (nebo jiné osoby) ke zlepšení kvality služeb. 

 

Práva uživatele při podávání stížnosti

 • Každý uživatel má právo na podávání stížností a na seznámení se s postupem podávání stížností na kvalitu poskytovaných služeb.

 • S postupem podávání a vyřizování stížností seznámí uživatele při uzavírání „Smlouvy o poskytování sociální služby“ vedoucí sociální pracovnice centra ARPIDA nebo vedoucí pracovník konkrétní sociální služby.

 • Stížnost na poskytované služby může podat uživatel nebo jeho zákonný zástupce. Uživatel má právo zvolit si pro vyřizování stížnosti nezávislého zástupce (rodinný příslušník, přítel, popř. jiná fyzická či právnická osoba zastupující zájmy uživatele).

 • Stížnost může být podána ústně, písemně, popřípadě jinou formou komunikace (např. za použití piktogramů). Stížnosti mohou být podány i anonymně.

 

Informovanost o podávání stížnosti

Pravidla a postup pro podávání stížností jsou v písemné podobě zaměstnancům i uživatelům sociálních služeb k dispozici na těchto místech:

 • u vedoucí sociální pracovnice centra ARPIDA,

 • u vedoucího příslušné sociální služby, 

 • na sekretariátu centra ARPIDA, 

 • na nástěnce s informacemi o sociálních službách, která je umístěna v areálu centra ARPIDA,

 • na webových stránkách: www.arpida.cz.

 

Způsoby podávání stížností

Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytované sociální služby je možné podávat v centru ARPIDA následujícími způsoby:

 • písemně (také s použitím alternativních forem komunikace, např. piktogramů): 

 • ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.,

     U Hvízdala 9, 370 11 České Budějovice, 

 • Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • telefonicky:Mgr. Dana Kopecká, vedoucí sociální pracovník, tel.:  777 027 230

 • osobně:  prostřednictvímpracovníka centra ARPIDA, ke kterému má uživatel důvěru,

 • anonymně: 

 • vhozením do označené schránky na stížnosti, která je umístěna v 1. podlaží, naproti výstupu z výtahu (výtah u recepce), 

 • vhozením do označené schránky před vchodem do centra ARPIDA.

 

Podpora uživateli při formulování stížnosti

 • Sociální pracovníci i pracovníci v sociálních službách v případě potřeby vhodným způsobem interpretují uživateli postup při podávání stížnosti.

 • Každý pracovník v sociálních službách je schopen nabídnout stěžovateli vhodnou formu podpory a pomoci při podávání stížnosti. 

 

Evidence stížností

 • Každá stížnost (písemná, ústnípopř. anonymní) je přijata ředitelem centra ARPIDA a zaznamenána do formuláře „Zápis o stížnosti“ a následně je založena do „Knihy stížností“, která je uložena na sekretariátu centra ARPIDA.

 • Písemné stížnosti vhozené do schránky na stížnosti v centru ARPIDA vybírá 1x týdně sekretářka ředitele.

 

Postup při vyřizování stížnosti

 • O všech stížnostech, podnětech či připomínkách je vždy informován ředitel centra ARPIDA. Stížnosti vyřizuje ředitel centra ARPIDA, popřípadě pověří jiného pracovníka. 

 • Pracovník pověřený vyřizováním stížnosti si ověří veškeré skutečnosti týkající se projednávání záležitosti a vyhodnotí oprávněnost stížnosti. 

 • Opakované stížnosti, které již byly v minulosti prošetřovány a neobsahují žádné nové skutečnosti, se neprošetřují.

 • Stížnosti se vyřizují ve lhůtě 30 dní. Pokud nemůže být stížnost ve stanovené lhůtě vyřízena, může být s vědomím stěžovatele lhůta prodloužena až na 60 dní. 

 • O výsledcích prošetření stížnosti a o případných nápravných opatřeních je stěžovatel vždy písemně vyrozuměn.

 • V případě anonymní stížnosti jsou výsledky prošetření stížnosti vyvěšeny na nástěnce s informacemi o sociálních službách, která je umístěna v areálu centra ARPIDA. 

 

Odvolání

V případě nespokojenosti se závěry prošetření stížnosti se uživatel může odvolat  knadřízenému orgánu nebo k institucím, které se zabývají ochranou práv. 

 • Správní rada centra ARPIDA, z.s. (nadřízený orgán)

Jaroslav Klabouch, předseda správní rady, Adamov 175, Rudolfov, popřípadě lze stížnost adresovat předsedovi správní rady přímo do centra ARPIDA, U Hvízdala 9, 370 11 České Budějovice

 • Kancelář veřejného ochránce práv 

Údolní 39, 602 00 Brno, tel.: 542 542 111

www.ochrance.cz, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Český helsinský výbor

Štefánikova 216/21, Praha 5

www.helcom.cz, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Přílohy:

7.ST Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování .doc

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz