Nestátní zdravotnické zařízení při centru ARPIDA (NZZ)

• Zajišťuje léčebné prostředky uceleného systému rehabilitace

• individuální léčebný tělocvik (LTV)  
• skupinový léčebný tělocvik
• ergoterapii 
• vodoléčbu  (hydroterapii)  
• animoterapie
• termoterapii, magnetoterapii, akupresuru
• klinickou logopedii a psychologickou péči (ve spolupráci s SPC při centru ARPIDA)

• Rehabilitační pobyt dítěte s rodičem

 

• Disponuje týmem speciálně vyškolených odborníků

• dětský neurolog (vedoucí lékař)
• rehabilitační lékař
• ortoped
• kliničtí logopedi
• fyzioterapeuti
• ergoterapeuti
• zdravotní sestra
• hipolog

 

• Tým zdravotníků NZZ dále úzce spolupracuje s odborníky SPC při centru ARPIDA a sociálních služeb.

• dětský psycholog
• speciální pedagogové
• arteterapeut
• muzikoterapeut 
• sociální pracovníci

 

Základní a specializované fyzioterapeutické koncepty: 

Vojtova metoda

Je reflexní terapie zaměřená na děti od narození. Cílem této metody je aktivovat ideální motorické vzory, potřebné k lokomoci a vertikalizaci dítěte z neurologického hlediska,  a korigovat problémy z rehabilitačních a ortopedických důvodů.

Terapeutický koncept BPP (Bazální podprogramy) podle Čápové

Koncept vychází z posturální ontogeneze. Ovlivňuje svalovou normotonii, centraci kloubů, kvalitu dechové mechaniky, stabilizaci páteře aj. Využívá se u klientů s DMO, míšní lézí, u skolióz a dalších neurologických a ortopedických diagnóz.

NDT - Bobath koncept pro děti

 

NDT Bobath koncept nabízí perspektivní interdisciplinární přístup se zaměřením na řešení problému k diagnostice, léčbě a managementu jednotlivce s omezenou schopností plnohodnotně participovat na každodenním životě kvůli poškození motorických (včetně tonusu  a pohybových vzorů), senzorických, percepčních a kognitivních funkcí vyplývajících z poruchy CNS.

Individuální terapie

Cílem této péče je individuální zácvik rodičů a cvičení dítěte aktivně, popřípadě pasivně pracovat s dítětem. Posilovat nebo protahovat oslabené, zkrácené svaly. Terapie je dále zaměřena na stabilitu trupu a korekci poloh s využitím overballů, nestabilních ploch, trénink chůze a její typologie.

Skupinová terapie

Tato terapie je zaměřena na skupinu dětí s problémy vadného držení těla nebo u dětí se skoliotickými problémy s využitím různých rehabilitačních pomůcek .

Kineziologické tapování

Jde o lepicí pásku, která je aplikována na tělo buď relaxačně, tonizačně, korekčně nebo terapeuticky.

Reflexologie plosky nohy

Je stimulace  zón a jednotlivých orgánů přes plosku nohy. Tato technika je mírnou alternativou nebo jako doplněk terapie.

Bowenova tlaková masáž

Je velmi šetrná technika, která pomáhá udržovat celé tělo v přirozené rovnováze. Tím pomáhá nastartovat přirozený proces sebeuzdravování organismu.

Synergická refleflexní terapie

Jde o kombinace jednotlivých reflexních terapií, které jsou aplikovány současně během jednoho ošetření. Tato terapie přináší synergický efekt, který působí na většinu tělních systémů. Zmírňuje, odstraňuje nebo předchází negativním důsledkům neurologických poruch.

Lymfotaping

Je speciální technika, která dlouhodobě podporuje lymfatický systém. Využívá jako funkční prostředek pružnou kinezio pásku, která při správném nalepení podporuje krevní a lymfatický systém.

Cvičení dle Schrotové

Je konzervativní způsob léčení skolióz ve třech rovinách.

Proprioceptivní neuromuskulární facilitace = PNF

PNF je koncept nikoliv technika, který zahrnuje hodnocení a terapii neuromuskulární dysfunkce a jehož cílem je optimalizace funkce. Jde o facilitaci účelných a koordinovaných pohybových vzorů, zatímco ve stejném čase je pacientovi poskytována odpovídající zpětná vazba k zesílení normálních vzorů pohybu.

Manuální terapie = diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému

Zahrnuje vyšetření funkčních poruch pohybového systému, tj. spoušťové body ve svalech, kloubní blokády, hyperalgické zóny kůže a podkoží, poruchy fascií aj., kterým zjišťujeme lokální změny. Tyto změny jsou však většinou odrazem celkové dysfunkce nebo přetížení hybného systému, popř. vnitřního orgánu. Techniky manuální terapie mají za úkol normalizaci funkce hybného systému jako celku.

REDCORD

Cílem cvičení je protáhnout zkrácené svaly, posílit svaly ochablé a zvětšit rozsah kloubní pohyblivosti.

 

Další informace:

Ergoterapie

Indikuje ji dětský neurolog, realizována je speciálně vyškolenými ergoterapeuty pod supervizí rehabilitačního lékaře centra ARPIDA. Velká pozornost je věnována zejména  metodice dětské ergoterapie. Nedílnou součástí ergoterapie je i ergodiagnostika.

Vodoléčba  (hydroterapie)  

Využívána je vířivá a perličková lázeň a hydrokinezioterapie (cvičení v rehabilitačním bazénu s teplotou vody 32°C, pod supervizí fyzioterapeutů).

Animoterapie

Realizovány jsou všechny tři složky hiporehabilitace, zejména však hipoterapie. V centru ARPIDA jsou k dispozici 3 koně a hipodrom. Hipoterapii indikuje dětský neurolog, realizují ji speciálně vyškolení fyzioterapeuti s pomocníky, za přípravu koní je odpovědný hipolog, dále je ve spolupráci s externími canisterapeuty (výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, o.s.) realizována též canisterapie

Termoterapie, magnetoterapie, akupresura

v centru ARPIDA je k dispozici moderní přístrojové vybavení pro realizaci těchto terapií indikovány jsou dětským neurologem, popřípadě rehabilitačním lékařem. Všechny metody, vyjma akupunktury, jsou uskutečňovány fyzioterapeuty. Akupunktura je realizována lékařem specialistou.

Klinická logopedie  

Řečová reedukace, nácvik alternativní a augmentativní komunikace (VOKS, systém znakového jazyka), orofaciální techniky, podpora fyziologického příjmu potravy.

Psychologická péče

V úzké spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem (viz školy a školská zařízení) jsou k dispozici též dva dětští psychologové, kteří zajišťují psychologickou péči.

Zdravotnictví - kontakty

MUDr. Vladimír Peřina - vedoucí lékař, dětský neurolog

  • +420 385 777 016

 

Pavla Vinzensová, DiS. - vedoucí fyzioterapeut
  • +420 385 777 023
  • +420 724 007 264

 

Alexandra Wohlgemuthová - zdravotni sestra, rehab. pobyty rodičů s dětmi
  • +420 385 777 016
  • +420 720 935 781

 

Mgr. Štěpánka Rešlová - klinický logoped

  • +420 385 777 062


 
 
  

 

 

 

Naši hlavní partneři

Statutární město České BudějoviceJihočeský kraj Rottary       anauk     borovka new    

Arpida centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o.s.

Kontakty

Centrum ARPIDA, z.ú.
U Hvízdala 1402/9
370 11 České Budějovice

Darujme.cz