stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/arpidaplus1.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Centrum ARPIDA pokračuje v realizaci projektu ARPIDA+ campus životních příležitostí. Příspěvky od veřejnosti a dárců dosáhly úžasné výše 7 mil. Kč. Za každý dar upřímně děkujeme!  Na konci března 2022 bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele stavby. V průběhu tohoto řízení se v důsledku politické a hospodářské situace dramaticky změnily podmínky, které významně ohrožují realizaci stavby a reálně nám znemožňují využití dotace z IROP (ohrožení pevně daného termínu dostavby, dramatické zvýšení ceny projektu a tím nárůst spoluúčasti centra ARPIDA na téměř 45 % z celkové částky, inflací způsobený nárůst úrokové sazby úvěru a další problémy ohrožující průběh stavby). Navíc za těchto podmínek nám stále k dofinancování projektu chybí 18 mil. Kč. Jihočeský kraj a Město České Budějovice nemají možnost navýšit podporu projektu nad již dohodnutý rámec.

Z tohoto důvodu jsme byli nuceni výběrové řízení na dodavatele stavby zrušit a danou dotaci z IROP nevyužít. Pokračujeme v hledání možnosti získání vyšší dotace a většího časového prostoru v jiných připravovaných dotačních ‎programech a tím nové reálné cesty, která by neohrozila fungování centra ARPIDA v nastávající složité době a umožnila celkovou realizaci projektu ARPIDA+ v co nejkratším časovém období.  

Finanční příspěvky a dary zaslané na náš transparentní účet nezmění samozřejmě účel využití a zůstanou na tomto účtu připravené k financování dalších nákladů spojených s projektem a výstavbou nového areálu. Veškeré informace a novinky budeme průběžně zveřejňovat na našich webech www.arpida.cz, www.arpidaplus.cz a našem facebookovém profilu. 

"Děkujeme upřímně všem partnerům benefiční kampaně, dárcům a spolupracujícím organizacím za vytrvalou podporu, důvěru a trpělivost. V nastávajícím období budeme tuto podporu velmi potřebovat. V našem úsilí vytvořit podmínky pro dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením nepolevujeme a doufáme v úspěšnou realizaci projektu ARPIDA+. Zároveň děkuji všem kolegům za jejich úsilí, odvedenou práci a přeji další spoustu potřebné energie a zápalu. Věřím, že jedna ztracená cesta znamená novou cestu nalezenou. Čas takto získaný využijeme podle možností k zahájení přípravných stavebních prací‎ z již získaných ‎finančních zdrojů a realizaci dokumentace pro provedení stavby pro budovu sociálně terapeutických dílen.‎“ dodává ředitel centra ARPIDA Marek Wohlgemuth. 

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/Arpida_nvrat_do_ivota.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Centrum ARPIDA bylo oceněno za svou dlouholetou podporu lidem s tělesným a kombinovaným postižením i za rozvoj a inovaci sociálních služeb v posledních několika letech.

Cenu za návrat do života za rok 2021 uděluje Česká společnost pro jakost organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života.

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/logoCA3.bmp [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Oznámení o zápisu do škol při centru ARPIDA, o.p.s. na školní rok 2022/23, který se koná dne 7. dubna 2022 od 13:30 do 16:00 hod.  Školy při centru ARPIDA sdružují: mateřskou školu - do MŠ lze dítě zapsat po dosažení 3 let věku (zápis do MŠ proběhne v květnu 2022), základní školu, základní školu speciální, přípravný stupeň základní školy speciální. Školy při centru ARPIDA jsou určeny pro děti s tělesným (pohybovým) a kombinovaným postižením. K zápisu prosím přineste doporučení poradenského zařízení k zařazení dítěte ke vzdělávání ve speciální škole a kopii rodného listu dítěte.

Zapsány budou děti, které dovrší 6 let věku do 31. 8. 2022 a děti, které měly odklad školní docházky a předběžně (na žádost rodičů) i děti, které dovrší 6 let věku po 1. 9. 2022.  Přijato bude maximálně 5 žáků, do naplnění kapacity školy. Přijetí dítěte do základní školy a  základní školy speciální je možné pouze na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny).

 

V případě naplnění kapacity budou použity následující kritéria:

- sourozenec ve škole v době zápisu

- losování

Bližší informace o školách při centru ARPIDA, o.p.s. naleznete ZDE,  popřípadě Vám je rádi poskytneme v kanceláři školy - tel: 385 777 030. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

stdClass Object ( [image_intro] => images/ikony/arpidaplus1.jpg [float_intro] => left [image_intro_alt] => [image_intro_caption] => [image_fulltext] => [float_fulltext] => [image_fulltext_alt] => [image_fulltext_caption] => )

Za 50 dní od spuštění veřejné sbírky se díky štědrosti všech dárců podařilo vybrat již celkem 6 421 138 Kč.   Na vybrané částce se významně podílely i dvě tradiční akce. Na Andělské aukci se vydražilo 28 obrazů, které nakreslily děti z arteterapeutického ateliéru při centru ARPIDA, za celkem 567 000 Kč. Fanoušci  HC Motor ČB pak  ukázali na konec roku 2021 svá velká srdce.  Aukce speciálních dresů, obrázků a masky Dominika Hrachoviny a další doprovodné akce přinesly na projekt ARPIDA+ celkem dalších 333 594 Kč. Nezanedbatelnou část ale stále tvoří soukromí dárci, včetně těch anonymních. Kromě financí se podařilo získat i něco stejně cenného - čas. Sbírka tedy bude pokračovat dál i na přelomu 2021/2022 a naděje na brzkou výstavbu nového areálu stále žije. “S ohledem na společenskou potřebnost tohoto projektu a dosažení zatím jen části potřebné finanční podpory, jsme díky vstřícnému přístupu Centra pro regionální rozvoj získali zásadní možnost průběžného čerpání dotace” říká ředitel centra Arpida Marek Wohlgemuth. V průběhu ledna bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a do měsíce bude vedení Arpidy znát celkovou částku, za kterou stavba vznikne. V tuto chvíli je pro centrum jistých 51 milionů z dotace IROP a podporu přislíbil Jihočeský kraj a město České Budějovice. Další finance se snaží centrum ARPIDA získat prostřednictvím benefiční kampaně, do které se mimo dárců už připojili i známé osobnosti veřejného života.  Již teď je ale jisté, že bez dalšího přispění donátorů, státu a široké veřejnosti by mohla být včasná realizace projektu ohrožena.  

Ředitel centra Arpida Marek Wohlgemuth k projektu dodává: “Děkujeme všem, kteří vyslyšeli naší naléhavou prosbu a podpořili náš projekt ARPIDA+ pro dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením. Vaše pomoc je pro nás velkou nadějí, ale zejména závazkem a motivací. Nejen proto, ale i s ohledem na naléhavost potřebnosti tohoto projektu a zatím dosažení jen části potřebné finanční podpory, jsme jednali s poskytovateli dotace a získali možnost průběžné platby dotace. Tím se nám otevřel časový prostor pro další hledání finančních zdrojů a můžeme celou naši kampaň s výzvou a prosbou o pomoc prodloužit. Proto JEDEME DÁL. AŽ DO CÍLE.”  Sledujte naše webové stránky www.arpidaplus.cz, kde se dozvíte veškeré novinky o projektu, a kde nám můžete přispět i on-line.

I Vaše  malá pomoc přináší velkou naději, děkujeme.